Will DMK SPLIT??


Got this WhatsApp forward in the morning;

அண்ணாவின் சமாதி மெரினாவில் அமைந்தவுடன் திமுக இரண்டாக உடைந்தது .எம்ஜிஆர் அதிமுகவை தொடங்கினார்.

எம்ஜிஆரின் சமாதி மெரினாவில் அமைந்தவுடன் அதிமுக ஜா,ஜெ என உடைந்தது.

அம்மாவின் சமாதி மெரினாவில் அமைந்தவுடன் சசிகலா,இபிஎஸ்&ஓபிஸ் என்று உடைந்தது.

இப்பொழுது கருணாநிதியின் சமாதி மெரினாவில்.?

Once Anna was cremated in Marina, DMK was split, and MGR formed ADMK.

Once MGR was cremated ADMK got split into ADMK(Janaki) & ADMK(Jayalalitha).

Once Amma(Jayalalitha) was cremated in Marina, it got split between EPS & TTV. Dinakaran.

Now, Karunanidhi got cremated in Marina?

Advertisement

Happy times for Alagiri & co


20140518-144319.jpg

Alagiri & co are in Cloud 9 for complete rout of DMK… This is the English translation of the post made by one of his follower!!!

Chief Ministers(Here Alagiri) Words, Riped Amla(Phyllanthus emblica) will be sour but in future it will be good…

Come on folks AMMA is watching and BEWARE using the word Chief Minister!!!

Image Courtesy: Swaminathan

Power of democracy


It was a months wait & we were eagerly waiting for something we were expecting… Though as an amateur I found most of my exit polling with friends let to a clear mandate… I was a bit worried about the money power & coalition dynamics of DMK… I represented a bubch of normal man’s anger that led to the failure of DMK… These are the factors that led me to vote against the ruling party;

 • Corruption related to 2G…
 • Big family dynasty politics & atrocities of the family folks… Almost they were behaving like kings in a Kingdom…
 • Family domination of Movies…
 • Frequent power failures….
 • Domination of Real Estate….
 • Polarizing people on the basis of Caste…

What ever it is it was a clear single largest mandate… But I didn’t expect DMK to become 3rd largest party falling behind a 5 year old DMDK…

Finally DMK has paid heavily & they have been taught what Democracy is…

I wish AMMA for her success & wish she gives a good rule which doesn’t involve into vendetta politics…

Capitalist Votes for Communist


Reached home by 9.30 AM from Madurai & immediately took bath and went to take bath… The very scene was different as I’ve never seen such a crowd in the past 2 occasions I voted… On last two occasions I immediately went inside and voted; but this time I had to wait for 45 min… That was the amount of crowd and everyone I interacted wanted a Change….

Coming to my choice of vote I’ve been open about my loyalty this time & I had not confusion because there was neither DMK nor AIADMK were contesting from my constituency… So, the fight was between the allies PMK & CPM… Considering both I didn’t want to vote for a Party which runs on polarization…

So, my choice was obvious and I had no confusion….

DMK or AIADMK: Do I’ve a choice?


I remember the lines of my mentor Mr.Bala V Balachander “There is nothing called free lunch”…  Until a week ago I was telling people that I’m going to Vote for AIADMK in spite of my friends who favored for DMK… Though I’ve favored DMK all these years I’ve decided to go for a change because;

 • Too much of dominance of Kalainger’s family…
 • Involvement in India’s biggest scam till date (The 2G Scam)…
 • For Introducing Freebee politics into Tamil Nadu… Not sure how many people know it… Offering freebie’s in last five years had put the TN government coffers from positive to negative… Today TN has lost Rs.1,00,000 crore from its exchequer…

Of the above I mainly opted for AIADMK is that they will not enter into freebee politics… Now AIADMK joining into freebie’s I’m left with no choice… It is said that honoring freebie promised by DMK or AIADMK will put TN exchequer into deficit of Rs.2,50,000/- crore in another 5 years…

When down-trodden states like Bihar started voting for good governance; it is sad to see a educated state like TN is going back to dogs… We are all happy with the peanuts offered that too from our own tax money…

Now both the predominant dravidian parties option for freebie politics I’m left with no choice :(… Now I’m confused as to what to do next… Also I considered to go for 49(O) but that is going to make no sense…

With lot of thinking I might vote for AIADMK if elections happened tomorrow;

 • Since I’ve never favored a coalition government in the State… I’ve seen the case of coalition government in Karnataka under Janata-Dal(S) which has taken Karnataka back… Since AIADMK is contesting 160 seats I want to give a clear mandate for them… DMK contesting 120 seats it is difficult for them to win all 120 seats…
 • My assumption is JJ being iron-fist would take bold decisions and can go back from her freebie promises if given a clear mandate…

Though I’m not happy with both the dravidian parties I’d go with AIADMK for the moment… But it is too early to confirm because there are 2 more weeks and I might consider a shift based on annexure to poll promises…

 

DMK AIADMK & I


I was 11 years old when JayaLalitha swept TN polls & she became the Chief Minister for the first time… She won because;

 • of publicising her saree removing episode in the assembly…
 • of the alliance with congress and gained the sympathy votes gained by Rajiv Gandhi’s assassination…

That was an age where I was not interested in politics & that would be the talk of the town…

JJ’s first tenure started when I was too young and ended when I was 16 & an age where I started following politics…

That was a rule filled with autocracy & corruption… The whole state was against her & year 1996 was an entertaining year…

 • It saw congress splitting in TN and Tamil Manila Congress emerged and allied with DMK…
 • Super Star RajiniKanth almost entered into politics…
 • Sun Tv emerged into prominence because of Sandlehood smuggler Veerappan…

All the above factors & anti-incubancy against JJ saw the end of her rule… Entire TN cherished & it was almost end of road for JJ…

Then 1996 was also a turning point for the state of TN… State was lagging behind other states & pro -capitalist DMK came to power both on the Centre with Third front & in the state…

Tamil Nadu saw true development in terms of infrastructure & with industries…

When left front collapsed in 2 years in centre… BJP lead NDA came to power & DMK right fully joins NDA…

Then everyone felt DMK would make it back… As JJ was facing corruption charges & still her autocratic rule was fresh in the mind… But there was an under-current which made all political observers wrong…

DMK collapsed & JJ returned to power… This time she did good governance with her autocratic attitude…

In between NDA collapsed in the centre during 2004 & DMK was prompt in changing alliance with Congress lead UPA and won all 40 parliamentary seats in TN & Puducherry…

Then came 2006 and people were applauding JJ’s rule & it was thought she will win… But DMK chief’s last minute promise of 1 KG rice for Re.1 clicked… Also it was perfectly timed & JJ couldn’t do much…

In spite she won 70 seats & DMK formed a government in spite of being a minority…

It was return of UPA for the second time… This 2 year rule is full of corruption & DMK minister was in the lime light of India’s biggest corruption till date… Also UPA 2 was filled with controversies like;

 • 2G Spectrum Scandal
 • Common Wealth Games Scandal
 • Appointment of Chief Vigilance Officer
 • Inflation

Now it is 2011 and the political scenario in TN is heated up… DMK has gone for polarisation politics & gave lavish numbers to number caste based parties… Their ugly quarrel with Congress happened in public & finally DMK bowed down…

As per vote share DMK is comfortable with 49% against AIADMK’s 41%… But DMK has to fight;

 • Anti-incubancy
 • 2G Spectrum Scam
 • Already fragile alliance with congress
 • Inflation
 • Monopoly & Domination of Real Estate, Media, Movies & Television
 • Groupism within the family

So far nothing is going right for DMK… Also seeing their feud with congress there can be post election alliance if there is a broken verdict…

Also DMK was in power in the Centre for last 15 years… May 13 should be an interesting day & it time to have fun…

Are we emotional idiots?


At least with me it is true… Being a person who has favoured DMK since my childhood; I decided to vote for AIADMK… Reason being too much domination of Karunanidhi’s family on almost every industry; particularly Movies, Real estate & Television…

Also the 2G spectrum scam added fuel to that fire…

I being educated & the ability to think fell prey for emotions…

Yes this current feud between DMK & Congress made me to sympathise DMK… For a moment anger against them became sympathy…

Only now I realize the importance of emotional voters whose mindset fluctuates & can change the game…

Severe power problem


Acceptance is the greatest Sin & we indians are known for accepting things beyond limits. Last one month we have been suffering form severe power problem both at home & at office. Being an entrepreneur this is getting on to my nerves.

Yesterday night has reached a level where in would have used all ungrammatical words if Tamil Nadu’s power minister mister Arcot Veeraswamy would have come to face me. Yesterday had severe low voltage and inverter was also not working. Inverter starts sending backup power only when there is a full power cut & not for low voltage.

We were all reeling under the sweat & uneasiness from lack of air generation. I don’t know if all our ministers house is getting affected by the problem faced by a normal citizen.

Other irony is I see lots of power being stolen from local transformer to light the decorative lights on the roads to mark the birthday of our chief minister M.Karunanidhi. I just want to know who is paying for their deeds?? It is we the common man.

As a ordinary citizen of this country I stand helpless waiting for next election to teach a lesson. I don’t know if we vote for a new government can bring a solution. But at-least we have the contention of giving back to someone. I’m great admirer of this DMK government as they have brought Investments into the state, developed infrastructure. But they deserve to loose because of ignoring the power sector. They can bring the change because they are a part of the government in the centre & at power in the state.

What ever may be I stand helpless for not getting a solution today. I had disturbed sleep the whole night and suffering from headache. This is going to take a toll on my productivity & also on my health. As any normal citizen I’m writing this blog and moving away with life. As i cant do anything other that this for now.